Чуднівська громада
Чуднівський район, Житомирська область

Про перейменування Чуднівського міського комунального підприємства з благоустрою та обслуговуванню приміщень комунальної власності територіальної громади міста Чуднів та затвердження  статуту  підприємства у новій редакції

10.10.2019

                               

УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

восьма сесія                                                         VII  скликання             

 

25.10.2019                                                                                                                          №  

 

Про перейменування Чуднівського міського

комунального підприємства з благоустрою

та обслуговуванню приміщень комунальної

власності територіальної громади міста Чуднів та

затвердження  статуту  підприємства у новій редакції

              Відповідно до ст.ст.25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 57, 58, 78 Господарського кодексу України, враховуючи рекомендації постійних комісій,  міська     рада

 

В И Р І Ш И Л А:

            1. Перейменувати Чуднівське міське комунальне підприємство з благоустрою та обслуговуванню приміщень комунальної власності територіальної громади міста Чуднів у Чуднівське міське комунальне підприємство з благоустрою та обслуговуванню приміщень комунальної власності територіальної громади Чуднівської міської ради.

           2. Затвердити Статут Чуднівського міського комунального підприємства з благоустрою та обслуговуванню приміщень комунальної власності територіальної громади Чуднівської міської ради у новій редакції (додаток 1).

           3. В.о. керівника Чуднівського комунального підприємства з благоустрою та обслуговуванню приміщень комунальної власності територіальної громади Чуднівської міської ради Огородніку А.Т. забезпечити державну реєстрацію Статуту (нова редакція) відповідно до вимог чинного законодавства, про що повідомити міську раду в місячний термін.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності.

В.о.міського голови                                                            Галина ВЕРБЕЛЬЧУК                                            

 

 

 

                                                                                       “ ЗАТВЕРДЖЕНО”

 

                                                                                   Рішення восьмої  сесії  VII скликання

                                                                                   Чуднівської    міської    ради

                                                                                   від 25.10.2019 ______   

                                                                                   В.о. міського  голови 

 

                                                                                   

                                                                                                                    Галина ВЕРБЕЛЬЧУК

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

ЧУДНІВСЬКОГО  МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО

ПІДПРИЄМСТВА З БЛАГОУСТРОЮ

ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЧУДНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       м. Чуднів

                                                                                                                                                           

                        1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1) Чуднівське міське комунальне підприємство з благоустрою та обслуговуванню приміщень комунальної власності територіальної громади Чуднівської міської ради, надалі «Підприємство», створене Чуднівською  міською радою у відповідності до Господарського та Цивільного кодексів, Законів України «Про підприємство», «Про власність», «Про  місцеве самоврядування» та  інших діючих законодавчих актів України.

2) Власником майна підприємства є Чуднівська міська рада.

3) Повна назва підприємства: Чуднівське міське комунальне підприємство з благоустрою та обслуговуванню приміщень комунальної власності територіальної громади Чуднівської міської ради.

4) Скорочена назва підприємства: ЧМКП.

5) Юридична адреса підприємства:  13200, Житомирська обл., Чуднівський район, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 146.

 

                      2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

1) Метою діяльності підприємства є здійснення благоустрою та озеленення території міста, капітальне будівництво, капітальний та поточний ремонт, охорона приміщень.

2) Предметом діяльності Підприємства є:

- експлуатація котелень, систем опалення;

- прибирання приміщень, прилеглих територій, здійснення охорони;

- прибирання приміщень, прилеглих територій, здійснення охорони;

- благоустрій та озеленення території селища;

- виконання робіт по капітальному та поточному ремонті;

- інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством;

- підготовчі роботи на будівельному майданчику;

- електромонтажні роботи;

- надання в оренду будівельних машина і устаткування;

- надання ландшафтних послуг.

 

 

                      3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА.

 

1) Підприємство набуває прав юридичної особи з дня реєстрації. Має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку.

2) Підприємство має печатку зі своїм найменуванням.

3) Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним  законодавством України та цим Статутом.

4) Майно  Підприємства складають основні фонди, обігові кошти та інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі. Підприємство здійснює володіння, користування і розпорядження майном комунальної власності у відповідності з метою своєї діяльності.

 

2

 

5) Для забезпечення мети своєї діяльності Підприємство має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті  немайнові права комунальної власності у  відповідності з метою своєї діяльності.

6) Виробничо-економічні відносини Підприємства з державними та іншими приватними підприємствами і організаціями, господарськими товариствами, окремими громадянами будуються на основі договорів. Розрахункові операції проводяться як на безготівковій основі так і готівкою.

7) Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями  держава, а держава не відповідає за зобов’язаннями підприємства.

8) Підприємство на основі повного госпрозрахунку забезпечує самоокупність, фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню робітників за рахунок зароблених коштів.

9) Організаційно-виробнича структура Підприємства та умови діяльності його  підрозділів визначаються  внутрішніми документами Підприємства.

 

4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

1) Фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється відповідно до планів.

2) Підприємство самостійно визначає види господарської діяльності, затверджує заходи і видатки на господарський рік. Самостійно визначає напрями діяльності, структуру та обсяги виробництва, на свій розсуд розпоряджається виробленою продукцією та доходами від її реалізації.

3) Підприємство реалізує послуги за цінами, що узгоджується із споживачами на договірній основі, а у  випадках передбачених законодавчими актами України – за  державними цінами.

4) Підприємство має право вступати в договірні відносини з різними юридичними та фізичними особами.

5) Підприємство самостійно визначає види, порядок формування і використання своїх фондів.

6) Підприємство має право самостійно обрати для обслуговування банківські, кредитні та страхові установи та здійснювати касові та банківські безготівкові операції  відносно до встановлених правил.

7) Підприємство є платником податків до бюджету та інших додаткових платежів відповідно до чинного законодавства України.

8) Підприємство самостійно визначає порядок розподілу і видатків після забезпечення обов’язків платежів у бюджет і виплати заробітної плати.

9) Підприємство надає податковим та іншим державним органам, на які законодавством покладено право перевірки окремих видів діяльності, можливість здійснення перевірки в межах своєї компетенції. Підприємство має право не виконувати вимоги цих органів з питань, які не входять в їх компетенцію, і не надавати для ознайомлення матеріали, що не належать до предмету контролю.

 

3

 

10) Підприємство веде бухгалтерський та статистичний облік у встановленому законодавством порядку, несе відповідальність за його достовірність.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

1) Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

2) Компетенція власника:

- Затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;

- Вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію підприємства;

- Призначення та звільнення керівника підприємства.

3) Підприємство самостійно визначає структуру управління.

4) Для здійснення керівництва оперативною виробничо-фінансовою діяльністю підприємства власник або уповноважений ним орган на контрактній основі наймає керівника підприємства. Власник не має права втручатися в оперативну діяльність керівника підприємства.

5) Керівник підприємства:

- Без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в закладах, організаціях і відповідних державних та інших органах.

- Визначає напрями діяльності підприємства, затверджує його плани і звіти про його виконання;

- Визначає організаційну структуру Підприємства;

- Визначає умови та порядок залучення працівників для діяльності Підприємства;

- Призначає та звільняє працівників, затверджує штати, видає накази та розпорядження;

- Укладає договори, в тому числі трудові, відкриває розрахунковий та інші рахунки;

- Затверджує всі документи локального характеру, регламентуючи внутрішній  розпорядок;

- Визначає та затверджує порядок розподілу прибутку Підприємства та покриття збитків;

- Виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства.

 

                             6. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА.

 

1) Майно Підприємства становить основні фонди та оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

2) Джерелом формування майна є:

-  доходи, одержані від виконання плану робіт, послуг та інших видів господарської діяльності;

- капітальні вкладення та дотації з бюджету;

4

- інших кредиторів;

- надходження від роздержавлення майна і приватизації власності;

- придбання майна іншого підприємства;

- безплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

- інші джерела, які незаборонені законодавчими актами України.

3) Статутний фонд підприємства створюються за рахунок власника і відображається в балансі підприємства. Кошти цього фонду використовуються на налагодження виробничо-комерційної бази Підприємства.

4) Питання продажу та здачі в оренду майна вирішується за згодою власника.

 

                  7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

 

1) Для забезпечення діяльності  Підприємство залучає до роботи громадян на основі трудового договору  (контракту, угоди), а також інших форм співробітництва, що регулюють відносини працівника з Підприємством, як суб’єктом підприємницької  діяльності.

2) Підприємство самостійно визначає форми, системи і розміри оплати праці найманих працівників.

3) Оплата праці здійснюється залежно від кількості робочого часу, кваліфікації  та якості роботи працівників.

4) Розмір оплати праці найманих працівників не обмежується і визначається за погодженням сторін. Заробітна плата не може бути нижчою за встановлений державою мінімальний рівень заробітної плати і може проводитись готівкою або в натурному вигляді.

5) Трудовий колектив Підприємства:

- Розглядає разом з власником зміни і доповнення до Статуту;

- Розглядає і затверджує проект колективного договору;

- Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

6) Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами.

 

                    8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

 

1) Зміни і доповнення до статуту Підприємства вступають в силу після реєстрації їх в органах державної реєстрації.

 

                     9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМТСВА.

 

1) Ліквідація та реорганізація Підприємства проводиться за рішенням власника за участю трудового колективу чи за рішенням суду, а також у випадку визнання Підприємства банкрутом.

2) Ліквідація Підприємства проводиться призначеною  власником ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

 

5

 

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження керівника підприємства щодо управління підприємством. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні нею  Підприємству, його власнику, а також третім особам. Про початок ліквідації Підприємства і строки подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі.

3) Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, заявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів, складає ліквідаційний баланс і подає його власнику, або органу, що призначає ліквідаційну комісію.

4) При  реорганізації підприємства звільненим працівникам гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

5) Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту виключення його з державного реєстру.

 

 

 

 

В.о. керівника  Чуднівського комунального

підприємства по благоустрою міста та

обслуговуванню приміщень комунальної

власності територіальної громади

Чуднівської міської ради                                                      Анатолій ОГОРОДНІК