Чуднівська громада
Чуднівський район, Житомирська область

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади міста та пропорції її розподілу

25.05.18                                                                                                                                                                              ПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

Чуднівська   міська   рада

Житомирської    області

Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята     сесія                                                                            VII  скликання

 

 

 

від ____________  2018 року                                                   №____

 

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є

 власністю територіальної  громади міста  та пропорції її розподілу

 

Відповідно до ч.1,2,3 ст.59 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні", з метою  приведення договірно-майнових відносин щодо надання в оренду майна, що є власністю територіальної  громади міста  до чинного законодавства, враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності  від _____________ 2018 року, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальної  громади  міста  та пропорції  її розподілу у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської  ради від 07.06.2011 року № 87 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати  за оренду майна, що є власністю територіальної громади смт.Чуднів».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

Міський   голова                                                                                                                 І.Й. Розводовський

             Додаток  

до рішення міської ради

від ______2018 року № ___

 

МЕТОДИКА

розрахунку орендної плати за оренду майна, що є  власністю територіальної громади  міста  та пропорції її розподілу

 

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (далі - ЦМК) та окремого індивідуально визначеного майна комунального підприємства, установи, організації, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі  приватизації (корпоратизації).

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

3. До орендної плати не включаються експлуатаційні витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які, відповідно до укладених угод, надає балансоутримувач. Такі суми сплачуються орендарем окремо, пропорційно розміру орендованої загальної площі або за окремими приладами обліку.

4. За цією Методикою розраховується орендна плата за ЦМК, нерухоме майно (будівлі, споруди, нежилі приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно. Розрахунок складається з таких етапів:

- розрахунок вартості орендованого майна;

- визначення базової річної орендної плати;

- визначення орендної плати за перший місяць оренди.

Коли термін дії оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності, на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Добова орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом цього місяця, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Погодинна орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом доби, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

За базу для розрахунку орендної плати приймається вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки.

5. Розмір річної орендної плати за ЦМК визначається за формулою:

 

                                    Опл.ц =   ,

 

 

де О пл.ц. – розмір річної орендної плати, грн.;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц. – орендна ставка за використання ЦМК, визначена згідно з додатком 1.

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою          сторін, але не менше як 10 відсотків від вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а, у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

7. У разі оренди нерухомого майна, розмір річної орендної плати визначається за формулою:

                                                  Опл =    ,

 

де   Вп  -  вартість  орендованого  майна,  визначена  шляхом проведення   незалежної оцінки, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

Якщо орендоване  нежиле  приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка його вартості  проводиться безпосередньо або опосередковано з  урахуванням  вартості  будівлі (споруди) в цілому за формулою:

 

                                                   Вп = Вб : Пб х Пп,

 

де Вп  -  вартість  орендованого  приміщення,  яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без  вартості  підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем),  визначена  шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп  -  площа  орендованого  приміщення,  кв.м; 

Пб - площа будівлі (споруди)  в  цілому (без площі підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

Якщо орендоване нежиле приміщення є частиною будівлі (споруди), то загальною площею приміщень, що передаються в оренду, вважається площа виробничих або адміністративних кімнат, яку фактично займає орендар та яка збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної  площі в загальну:

 

П прим. = Пкім. х Кпер.,

 

де П прим. – загальна площа приміщень, що здаються в оренду, кв. м;

Пкім. -  площа виробничих або адміністративних кімнат, що передаються в оренду, кв. м.;

Кпер. -  коефіцієнт перерахунку корисної площі будівлі в загальну, який розраховується на підставі даних технічної документації шляхом ділення загальної площі  всієї будівлі, споруди (без врахування площі підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем)

 

 

на корисну площу будівлі (без врахування площі вестибюлів, фойє, східців, коридорів, санітарних кімнат, ліфтових площадок тощо, у разі, коли вони не використовуються орендарями або балансоутримувачем одноосібно).

Якщо орендар використовує частину приміщення коридору, вестибюлю, холу тощо, то коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну не застосовується.

У разі, якщо частина будівлі (споруди), що передається в оренду, має окремий вихід і орендар не користується іншими приміщеннями у будинку, загальною площею оренди є площа, яку фактично використовує орендар.

8. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за даною Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено під час проведення конкурсу.

9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

 

                                              Опл.міс. =   х Ід.о. х Ім,

 

де Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією  Методикою, грн.;

Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.”

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я , музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних та комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

11. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

12. Термін внесення орендної плати визначається умовами договору оренди.

13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня  реєстрації його письмової заяви.

15. Орендна плата, розрахована за цією Методикою, перераховується:

- за оренду цілісних майнових комплексів підприємств – до міського бюджету;

- за окреме індивідуально визначене майно, орендодавцем якого є підприємство, установа, організація територіальної громади міста  – орендодавцю;

- за нерухоме майно:

70 відсотків – до міського бюджету;

30 відсотків – орендодавцю;

16. Розмір плати за суборенду майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою, для розрахунку розміру  плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна в цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендну плату за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до міського бюджету здійснюється орендодавцем.

17. По окремих об’єктах оренди за зверненням орендаря, враховуючи інтереси територіальної громади міста та рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету і комунальної власності, міська рада своїм рішенням може встановлювати орендну плату у розмірі 1 грн. на рік.

 

 

 

Секретар  ради                                                                            Г.С.Вербельчук

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток 1до Методики                                                                            

                                                                                                                

                                                                              

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна

 

Використання орендарем нерухомого

майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотки до вартості нерухом. майна, визначеного експертним шляхом

1. Розміщення фідерних пристроїв для телекомунікаційного обладнання та устаткування

18

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3. Розміщення:

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

- ресторанів з нічним режимом роботи;

- торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

- офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет

        40

4. Розміщення:

- виробників реклами;

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу,       тренажерних залів;

- торговельних об'єктів з продажу автомобілів;

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

30

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності.

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

- клірингових установ;

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

- майстерень з ремонту ювелірних виробів;

- ресторанів;

- приватних закладів охорони здоров'я;

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і здійснюють господарську діяльність з медичної практики;

- надання стоматологічних послуг;

- розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз,  скелець;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування, юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг ;

- редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

 - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

20

9. Розміщення:

- крамниць-складів, магазинів-складів;

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

- торговельних об'єктів з продажу:

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

- промислових товарів, що були у використанні;

- автотоварів;

- відео- та аудіопродукції;

- офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

18

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять з різних видів спорту

17

11. Розміщення:

- суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей;

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

- складів;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з вирощування квітів, грибів

15

12. Розміщення:

- закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13

13. Розміщення:

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень ,кур'єрська служба;

- стоянок для автомобілів

12

14. Розміщення:

- комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;

- ветеринарних аптек;

- рибних господарств;

- приватних навчальних закладів;

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами;

- редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка;

- інформаційні агентства

 

10

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- аптек, що реалізують готові ліки;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

8

18. Розміщення:

- торгівельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

7

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- фірмових магазинів, вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

- об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

- торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

6

21. Розміщення:

- державних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету;

- оздоровчих закладів для дітей та молоді;

- санаторно-курортних закладів для дітей;

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

- суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

5

22. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;

- громадських вбиралень;

- камер схову;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

4

23. Розміщення:

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами;

- суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

- органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із Всеукраїнським статусом);

- науково-дослідних установ, крім бюджетних

3

24. Розміщення:

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

- бібліотек, архівів, музеїв;

- дитячих молочних кухонь;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

2

25. Розміщення:

- закладів соціального захисту для безпритульних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів;

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді), дошкільних навчальних закладів;

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ – інфікованих дітей та молоді

1

26. Розміщення транспортних підприємств із:

- перевезення пасажирів;

- перевезення вантажів

 

15

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

- не більше як 50 кв. м;

- понад 50 кв. м;

 

 

 

3

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для  провадження підприємницької діяльності і становить:

- не більше як 100 кв. м;
- для частини площі, що перевищує 100 кв.м

 

 

 

1

7

29. Інше використання нерухомого майна

15

 

Примітка. Орендні ставки для орендарів-вітчизняних  юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів) застосовується з коефіцієнтом 0,7.

 

Секретар ради                                                                              Г.С.Вербельчук