Чуднівська громада
Чуднівський район, Житомирська область

Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку та комунальної власності Чуднівської міської ради у новій редакції

03.05.2019

 

У К Р А Ї Н А

Чуднівська   міська   рада

Житомирської    області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Четверта   сесія                                                         VII  скликання

 

від                            2019 року   

 

Про затвердження Положення про

відділ економічного розвитку та

комунальної власності Чуднівської

міської ради у новій редакції

 

Керуючись ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про відділ економічного розвитку та комунальної власності Чуднівської міської ради у новій редакції (додається).
  2. Рішення другої сесії VІІ скликання Чуднівської міської ради від 08.02.2019 року № 40 «Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку та комунальної власності Чуднівської міської ради» вважати таким що втратило чинність.

 

В.о. міського голови                                                Г.ВЕРБЕЛЬЧУК

 

 

ПІДГОТУВАЛА:

 

 

Провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та комунальної власності міської ради

СКОЗИР

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Начальник відділу економічного розвитку та комунальної власності міської ради

О. ДОВГАЛЬ

 

 

Начальник відділу правової та кадрової роботи міської ради

В. БРОХ

Начальник загального відділу міської ради

Н. КОРЧУК

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів  міської ради

В. ДЯЧУК

 

                                                                                                    Додаток

                                                                                                    до рішення четвертої сесії

                                                                                                 сьомого скликання

                                                                                                 від ____________2019 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку та комунальної власності

Чуднівської міської ради

 

I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Відділ економічного розвитку та комунальної власності Чуднівської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом Чуднівської міської ради.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами інших органів влади, рішеннями Чуднівської міської ради, розпорядженнями міського голови, чинними нормативно - правовими актами України та цим Положенням.

3. Структура та загальна чисельність працівників відділу затверджується сесією Чуднівської міської ради за поданням міського голови.

4. Відділ підпорядковується міському голові, а за розпорядженням про розподіл функціональних обов'язків між керівництвом міської ради - заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5. Положення про відділ затверджується сесією Чуднівської міської ради.

6. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови згідно з чинним законодавством.

7. При здійсненні своїх повноважень відділ взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими структурними підрозділами та спеціалістами Чуднівської міської ради, старостами старостинських округів.

 

II ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

 

1. Основними завданнями відділу є:

1) Реалізація повноважень виконавчого органу ради у сфері економічного та соціального розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

2) Розробка проектів стратегії розвитку громади, програм економічного та соціального розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень та подання їх на затвердження ради.

3) Організація виконання стратегічних та поточних програм економічного та соціального розвитку громади.

4) Здійснення структурних змін, а також реалізації інвестиційної та інноваційної політики, залученню інвестицій у економіку громади.

5) Сприяння реалізації проектів співробітництва громад.

6) Підготовка проектів та документів для їх подання у Державний фонд регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну фінансову та технічну допомогу в Україні.

7) Підготовка заявок та документів на проекти, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури.

8) Виконання функцій органу управління майном комунальної власності Чуднівської міської ради.

9) Передача в оренду, відчуження (приватизація) майна комунальної власності Чуднівської міської ради.

10) Здійснення в межах повноважень функцій з організації пасажирських перевезень на міських, приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території громади.

11) Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспорту, внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства і побутових послуг.

12) Участь у забезпеченні реалізації державної політики спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та сільських територій.

 

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) Аналізує стан і тенденції економічного розвитку громади, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань.

2) Розробляє прогнози комплексного економічного та соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємництва, що діють у громаді всіх форм власності.

3) Визначає основні напрямки інвестиційної політики у громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

4) Сприяє створенню інфраструктури підтримки розвитку громади, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території громади, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності.

5) Забезпечує виконання державної, регіональної програм та програм громади з питань розвитку малого та середнього бізнесу.

6) Виконує в межах наданихйомуповноваженьрегуляторні та дозвільніфункції.

7) Складає за відповідними формами періодичну звітність у встановлені строки.

8) Організовує участь підприємств, установ та організаційгромади у виставково-ярмаркових заходах.

9) Бере участь у формуванніперелікуоб’єктівкапітальногобудівництва, якіпотребуютьзалученнякоштівобласного та державного бюджетів.

10) Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в громаді, у тому числі готує та подає пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери.

11) Аналізує стан і бере участь у межах компетенції у розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побуту.

12) Здійснює в межах повноважень функції організації пасажирських перевезень на міських, приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території громади, аналізує стан і бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку автотранспортного обслуговування населення.

13) В межах повноважень проводить аналізрезультатівфінансово-господарськоїдіяльностіпідприємств, які є власністютериторіальної громади.

14) В межах своїх повноважень готує проекти розпорядчих актів ради громади, її виконавчих органів і голови громади, в т.ч. нормативного характеру.

15) Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

16) Забезпечує контроль за виконанням рішень ради громади, виконавчого комітету, розпоряджень голови громади з питань, що належать до компетенції відділу.

17) Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку громади для подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до проектів розвитку регіону під час їх підготовки.

18) Формує та подає на затвердження міською радою перелік суб’єктів (об’єктів) міської комунальної власності. Веде реєстр майна міської комунальної власності на підставі результатів інвентаризацій поданих суб’єктами комунальної власності.

19) Розробляє та подає на розгляд міської ради пропозиції щодо порядку та умов відчуження та передачі в оренду комунального майна, проекти місцевих програм приватизації та переліки об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, організовує виконання цих програм.

20) Здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, в тому числі використання комунального майна, сплати орендної плати до міського бюджету, повернення після закінчення договору оренди тощо.

21) Сприяє розвитку інфраструктури, в т.ч. комунальних доріг та вулиць у населених пунктах громади.

22) Сприяє розвитку туристичної галузі.

23) Готує пропозиції з питань розміщення на території громади нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери її управління.

24) Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та сільських територій.

25) Здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.

 

III ПРАВА ВІДДІЛУ

 

1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів ради громади, органів статистики, підприємств, об’єднань, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій.

3. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.

4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетентності.

5. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції.

6. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органіввиконавчоївлади, системами зв’язку і комунікаційта іншимитехнічнимизасобами.

 

IV ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів.

2. Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

3. На час відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу.

4. Працівники відділу безпосередньо підпорядковані начальнику відділу, йому підконтрольні і підзвітні.

 

 

 

V НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

 

1. У своїй роботі керується нормативно-правовими актами, зазначеними у пункті 1.5 цього Положення, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та іншими документами, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування.

2. Здійснює безпосереднє керівництво відділом, розподіляє обов'язки між працівниками відділу та складає посадові інструкції працівників.

3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4. Надає в межах своїх повноважень доручення, завдання посадовим особам і працівникам відділу та контролює їх виконання.

5. Вносить пропозиції щодо матеріального заохочення та дисциплінарної відповідальності працівників відділу.

6. Створює умови для систематичного підвищення кваліфікації працівників відділу, контролює стан трудової та виконавської дисципліни безпосередніх підлеглих.

7. Відповідає за підготовку та зберігання документації відділу відповідно до Номенклатури справ.

8. Організовує роботу з прийому та розгляду звернень громадян.

9. Несе відповідальність за дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, ділового етикету, правил та норм охорони праці, протипожежної безпеки.

 

VI ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Ліквідація або реорганізація відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Фінансування відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

 

 

 

В.о. міського голови                                                            Г.ВЕРБЕЛЬЧУК