Чуднівська громада

Житомирська область

Регламент виконавчого комітету

                                                                                          Затверджено

                                                                                                                 рішенням виконавчого

                                                                                                                 комітету від 18.12.2020р.

                                                                                                                 №154

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Чуднівської міської ради

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Члени виконавчого комітету

3. Планування роботи виконавчого комітету

4. Підготовка проектів рішень

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

6. Прийняття рішень

7. Скасування рішень виконавчого комітету

8. Порядок проведення нарад та прийому громадян

9. Порядок прийняття, внесення змін і доповнень до Регламенту роботи виконавчого комітету  Чуднівської міської ради

 

 

 1. Загальні положення

 1.1Виконавчий   комітет  Чуднівської  міської ради   (далі виконавчий комітет) відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень і забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

Після закінчення повноважень ради,  міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

1.3. Регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

1.5Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

1.6. Засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

 

1.7. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. У випадках визначених законом засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

1.8. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

1.9. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету.

У разі відсутності члена виконавчого комітету без поважних причин більш ніж на половині засідань виконавчого комітету протягом року, голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету  (крім членів виконавчого комітету, які входять до складу виконавчого комітету за посадою).

1.11. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні за запрошенням   депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради та інші.

1.12. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень, здійснює  загальний відділ.

1.13. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основних питань забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

Список присутніх відображається у протоколі засідання.

1.14. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами виконавчого комітету за погодженням міським головою.

1.15. Порядок денний та проектирішеньоприлюднюються на офіційномусайті Чуднівської міської ради.

1.15. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

1.16. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.17. Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити час тривалості виступів в ході засідання. Перерва оголошується після кожних двох годин роботи виконавчого комітету міської ради на 15 хвилин.

Обговорення питань припиняється головуючим.

 1.18. На засіданні виконавчого комітету працівником загального відділу ведеться протокол. Протокол складається в стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань. В десятиденний термін після засідання виконавчого комітету міської ради керуючий справами складає протокол, який підписує головуючий.

1.19. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – посадової особи, яка здійснює його повноваження.

1.20. Діяльність виконавчого комітету забезпечує   загальний   відділ.

 

2. Члени виконавчого комітет

2.1. Кількісний склад виконавчогокомітетувизначаєтьсяміською радою. Персональний склад виконавчогокомітетуміської ради затверджується радою за пропозицієюміськогоголови. 

2.2.Виконавчийкомітет ради утворюється у складіміськогоголови, заступника (заступників) міськогоголови, керуючого справами (секретаря) виконавчогокомітету, а такожкерівниківвідділів, управлінь та іншихвиконавчихорганів ради, іншихосіб.

2.3. До складу виконавчогокомітетуміської ради входятьтакож за посадоюсекретарміськоїради ,старости.

2.4. Очолюєвиконавчийкомітетміської ради міський голова.

2.5. Виконавчийкомітет ради є підзвітним і підконтрольнимраді, щойогоутворила.

2.6. До складу виконавчогокомітетуміської ради не можутьвходитидепутатиміськоїради, крім секретаря ради.

2.7. Члени виконавчого комітету мають право:

2.7.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

2.7.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

2.8. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

3.2. План роботи виконавчого комітету складається керуючим справами виконавчого комітету за пропозиціями заступників міського голови, членів виконавчого комітету та керівників відділів міської ради на півріччя й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету;

- організаційно – масові заходи

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету та відповідальний за підготовку питання.

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.6. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

3.8.Робота відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради проводиться за квартальними планами роботи. План роботи відділу, структурного підрозділу на квартал складається керівником відділу та затверджується профільним заступником міського голови, керуючим справами (відповідно до розподілу посадових обов’язків)

3.9. При розгляді плану роботи на наступне півріччя, керуючий справами виконавчого комітету узагальнює надані структурними підрозділами звіти про виконання та пропозиції щодо наступних питань, які мають бути включенні до плану роботи.

 

4. Підготовка проектів рішень

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

4.2.Проекти рішень розробляються   також за дорученнями міського голови заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками відділів  міської ради, структурних підрозділів.

4.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради, відділів  та  структурних  підрозділів.

4.3. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що плануються винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами в друкованій та електронній формі не пізніше як за 3 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету.

4.4. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складання документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції , рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань,  при потребітерміни виконання  та на кого покладено контроль.

Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки документів покладається на посадових осіб, які готували і погоджували проекти документів, контроль за своєчасністю підготовки документів здійснюють заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів і керуючий справами.

4.5.  До проектів рішень додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком громади, в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим відділом і відділом економічного розвитку та комунальної власності.

4.6.Після погодження проекту рішення з посадовими особами загальний відділ редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.

4.7.До проектів рішень виконавчого комітету, що надаються керуючому справами, додається весь необхідний перелік документів. Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови  з питань діяльності виконавчих органів в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами виконавчого комітету, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

В порядку денному засідання виконавчого комітету визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання.

Порядок денний затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

6. Прийняття рішень

 6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.

6.2. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.3. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.4. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.5. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.6. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, доопрацьовуються виконавцями та передаються до загального відділу, який надає їх на підпис міському голові.

6.7. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керуючим справами виконавчого комітету на лицьовому боці останнього аркуша додатка).

6.8. Підписані рішення реєструються, присвоюється порядковий реєстраційний номер. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.9. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом в 10-денний термін.

6.10. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується відділом, на який покладено функції контролю.

6.11. Доручення виконавчого комітету оформляються протокольно загальним відділом. Доведення та збирання інформації, контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється відділом, на який покладено функції контролю.

6.12. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснює загальний відділ.

7. Скасування рішень виконавчого комітету

 7.1.У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення  своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд   міської ради.

7.2.Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

7.3.Рішення виконавчого комітету міської ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними  в судовому порядку.

8. Порядок проведення нарад та прийому громадян

8.1. Наради скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови по виконавчій роботі в міру необхідності.

 8.2. Для участі в нарадах залучаються лише ті працівники, посадові особи, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Коло запрошених погоджується із міським головою.

8.3.  Виклик керівників установ та організацій проводиться за дорученням міського голови секретарем ради чи керуючою справами виконкому, завчасно, але не пізніше як за один робочий день до їх проведення.

8.4.    Виконавчий комітет міської ради у роботі з розгляду звернень громадян керується Законом України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами державної влади, що регулюють роботу із зверненнями громадян.

8.5. Особистий прийом громадян здійснюють міський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами виконавчого комітету згідно з затвердженими графіками, які доводяться до відома населення.

 

9. Порядок прийняття, внесення змін і доповнень до Регламенту роботи виконавчого комітету  Чуднівської міської ради

9.1.Регламент, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету, прийнятим на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

9.2. У випадку прийняття законодавчих актів, у результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на засіданні виконавчого комітету міської ради повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту. До прийняття piшення  виконавчого комітету про внесення змін та доповнень до Регламенту діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

9.3. Цей Регламент є чинним до моменту прийняття рішення виконавчого комітету про затвердження нового регламенту. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                            Г. Вербельчук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь